Partioheraldikot ry:n säännöt

<p>Me allekirjoittaneet olemme perustaneet Partioheraldikot r.y. nimisen yhdistyksen, liittyneet sen jäseniksi ja hyväksyneet seuraavat säännöt:</p> <p>1§ Nimi, kotipaikka ja kieli<br /> Yhdistyksen nimenä on Partioheraldikot r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen kielenä on suomi.</p> <p>2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu<br /> Yhdsityksen tarkoituksena on edistää ja kehittää heraldiikan tuntemusta partiolaisten keskuudessa.</p> <p>Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä näyttelyitä, seminaareja ja leirejä, osallistumalla kulttuuritilaisuuksiin sekä suorittamalla tarkoitustaan edistävää tiedotus- ja valistustoimintaa. Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.</p> <p>3§ Jäsenet<br /> Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi päästä jokainen sen tarkoituksen hyväksyvä 15 vuotta täyttänyt partiolainen. Alle 15-vuotiaat ovat B-jäseniä. Jäseneksi ottamisesta päättää yhdistyksen johtokunta. Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla jäsenillä puheoikeus, mutta vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus. Yhdistyksellä on oikeus kutsua kunniajäseniä ja anomuksesta kannattajajäseniä. </p> <p>4§ Jäsenmaksut<br /> Yhdistyksen jäsenet suorittavat yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vahvistaman jäsenmaksun.</p> <p>5§ Hallinto<br /> Yhdistyksen hallituksena toimii johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään kolme jäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Johtokunta nimittää yhdistykselle tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt. </p> <p>Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme jäsentä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on paikalla. </p> <p>6§ Johtokunnan tehtävät<br /> Johtokunnan tehtävänä on:<br /> 1. Ohjata ja valvoa yhdistyksen toimintaa<br /> 2. Edustaa yhdistystä.<br /> 3. Huollehtia yhdistyksen koollekutsumisesta<br /> 4. Huolehtia yhdistyksen kokousten päätösten täytäntöön panosta<br /> 5. Ratkaista jäseneksi liittymisanomukset ja pitää jäsenluetteloa<br /> 6. Vastata yhdistyksen talouden ja omaisuuden hoidosta<br /> 7. Valmistella toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä muut yhdistyksen kokoukselle esitettävät asiat</p> <p>7§ Suhde Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter r.y:een<br /> Yhdistys toimii Suomen Partiolaiset - Finland Scouter r.y.:n jäsenyhteisönä pyrkien toiminnallaan toteuttamaan tämän asettamia päämääriä ja tavoitteita. </p> <p>8§ Nimen merkitseminen<br /> Yhdistyksen nimen merkitsee puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin erikseen yhdessä johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. </p> <p>9§ Toiminta ja tilit<br /> Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä tilintarkastajalle tammikuun 15. päivään mennessä. Tilintarkastajan on jätettävä lausintonsa johtokunnalle helimuun 1. päivään mennessä. </p> <p>10§ Omaisuus<br /> Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistäjä, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kerätä varoja toimintaansa varten hankittuaan siihen asianmukaisen luvan.</p> <p>11§ Varsinainen kokous<br /> Yhdistyksen asioista päättää yhdistyksen kokous. Varsinainen kokous pidetään johtokunnan määräämänä päivänä helmikuun aikana. </p> <p>Varsinaisen kokouksen tehtävänä on:<br /> 1. Päättää yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.<br /> 2. Vahvistaa toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle toimintakaudelle.<br /> 3. Toimittaa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali.<br /> 4. Toimittaa johtokunnan muiden jäsenten vaali vahvistettuaan ensin johtokunnan jäsenten lukumäärän.<br /> 5. Vahvistaa kuluvan toimintakauden jäsenmaksut.<br /> 6. Valita tilintarkastaja ja hänelle varamies tarkastamaan yhdistyksen kuluvan toimintakauden tilejä ja hallintoa.<br /> 7. Käsitellä muut mahdolliset asiat.</p> <p>12§ Ylimääräiset kokoukset<br /> Yhdistyksen ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, mikäli yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää tai mikäli johtokunta pitää sitä muuten aiheellisena. </p> <p>13§ Kokouskutsut<br /> Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle jäsenille lähetettävällä kirjeellä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava johtokunnalle tammikuun 1. päivään mennessä.</p> <p>14§ Ohjesäännöt<br /> Johtokunnan puheenjohtajan ja johtokunnan muiden jäsenten sekä johtokunnan toimihenkilöiden tehtävien ja toiminan tarkempaa säätelyä varten voi yhdistyksen kokous tarvittaessa vahvistaa ohjesääntöjä.</p> <p>15§ Sääntöjen muuttaminen<br /> Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä sitä kannattaa Suomen Partiolaiset - Finlands Svouter r.y:n hallituksen annettua asiasta lausuntonsa.</p> <p>Kokouskutsussa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee yhdistyksen sääntöjen muuttaminen.</p> <p>16§ Yhdistyksen purkaminen<br /> Yhdistys purkautuu, jos purkamista koskeva päätös on tehty kahdessa (2) ainakin kuukauden väliajoin pidetyssä perättäisessä kokouksessa ja vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä on purkamista kannattanut. </p> <p>Kokouskutsussa on mainittava, että käsiteltäväksi tulee yhdistyksen purkaminen.</p> <p>Jos yhdistys puretaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat käytettäväksi Suomen Partiolaiset r.y.:n heraldisen ja kulttuuritoiminnan edistämiseen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.</p> <p>Helsingissä 22.11.1975</p> <p>Kari K. Laurla<br /> puheenjohtaja</p> <p>Carl-Erik Bergholm<br /> varapuheenjohtaja</p> <p>Marja-Kaarina Söderqvist<br /> sihteeri</p>